Page 2 of 5

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:25 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:29 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:31 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:32 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:34 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:44 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:45 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:48 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:51 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:53 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:54 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:55 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:56 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 3:58 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:03 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:04 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:06 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:07 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:09 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:10 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:12 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:13 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 5:17 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 10:01 pm
by bacha
SHAH G
Wonderful, Thank you so much


Mar Ditta aey, Zalma
:text-thankyouyellow: :text-thankyoublue:

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 10:09 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 10:12 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 10:14 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 10:16 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 10:17 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Wed Mar 10, 2010 10:24 pm
by Shahii
nice one,,,, but muhabbat se itni nafrat....mana k pyar dukh deta hai but uss dukh aur takleef ka b apna he maza hai bhai

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:23 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:25 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:28 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:37 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:39 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:42 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:50 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 10:54 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Fri Mar 12, 2010 11:00 pm
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Sat Mar 13, 2010 9:59 am
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Sat Mar 13, 2010 10:00 am
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Sat Mar 13, 2010 10:01 am
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Sat Mar 13, 2010 10:03 am
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Sat Mar 13, 2010 10:05 am
by sunnyshah_6
Image

Re: Urdu designated poetry collection by sohail shah!!!!!

PostPosted: Sat Mar 13, 2010 10:06 am
by sunnyshah_6
Image